E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Софийски университет
Факултет по педагогика
Интегрален университетски център за електронно обучение

РЕГИСТРАЦИЯ

Регистрационна такса
     
Такса за участие в конференцията      
За академичен състав 75 лв.    
За докторанти и учители 50 лв.    
За чуждестранни участници 75 Euro    
За фирми 300 лв. без ДДС    
Преведени преди 15 май.      
Таксата, заплатена в деня на конференцията е както следва:      
За академичен състав 85 лв. .  
За докторанти и учители  65 лв.    
За чуждестранни участници 90 Euro    

Регистрационната такса покрива:

1. Публикуване на 1 доклад на автор, един екземпляр от сборника на конференцията и 1 диск с копие на сборника. За всеки следващ доклад се доплаща сумата от 50 лв. на доклад.
2. Всички съавтори на един доклад заплащат пълната такса за участие в конференцията и срещу нея получават сборник и право за участие на коктейла и кафе паузите
3. Участие в секциите на конференцията и кафе паузите
4. Материали от конференцията
5. Коктейл

Метод на плащане

Плащането се извършва по банков път до 15 май 2014. Копие от платежното нареждане заедно с доклада се изпраща на адрес: office@e-center.uni-sofia.bg
Разходите по банковия трансфер са за сметка на участниците в конференцията.
Внесена регистрационна такса не се връща.
Плащането в деня на конференцията се осъществява по цените, описани по-горе срещу финансово отчетен документ.

Таксата за участие може да бъде платена:

А) За участие в докторантския семинар

На следните банкови сметки:

В лева:
Банка: Българска народна банка
Адрес: Пл. "Александър I", № 1, BG-1000 София
IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01
BIC: BNBGBGSD

В евро:
Postal Address: 1, Knyaz Alexander І Sq., 1000 Sofia, Bulgaria
IBAN: BG20 BNBG 9661 3400 1744 40
SWIFT код: BNBGBGSF

Б) За участие в конференцията на всички останали участници – преподаватели, учители, изследователи, студенти и др.:

На следните банкови сметки:

В лева:
БНБ ЦУ, IBAN сметка: BG52 BNBG 96613100174301, BIC: BNBGBGSD

В Евро:
BNB (Bulgarian National Bank),
IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01, BIC: BNBGBGSF

B) За участие на фирми

На следните банкови сметки:

В лева:
Банка: Българска народна банка
Адрес: Пл. "Александър I", № 1, BG-1000 София
IBAN: BG68 BNBG 9661 3100 1744 01
BIC: BNBGBGSD

В евро:
Postal Address: 1, Knyaz Alexander І Sq., 1000 Sofia, Bulgaria
IBAN: BG20 BNBG 9661 3400 1744 40
SWIFT код: BNBGBGSF

Основание за плащане:

СУ „Св. Климент Охридски”, за ФП такса-правоучастие конференция
Sofia University “St. Kl. Ohridski”, Faculty of Education, conference fee
Такса правоучастие в конференция „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука“

Попълнената, подписана и сканирана регистрационна форма следва да бъде изпратена на адрес office@e-center.uni-sofia.bg заедно със сканирано копие на платежното нареждане за таксата правоучастие.