E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Софийски университет
Факултет по педагогика
Интегрален университетски център за електронно обучение

ИЗПРАЩАНЕ НА ДОКЛАДИ

Форматите за участие в конференцията са:

• доклад (до 8 страници)

Важни дати:

• 20 февруари 2014 – изпращане на заявка за участие
• 31 март 2014 – подаване на доклади
• 30 април 2014 – получаване на известие за одобрените доклади или възможности за корекцията им
• 15 май 2014 – изпращане на готовите доклади

Форматиране на докладите

Изисквания към оформление на докладите

• Шрифт - Arial
• Page Setup - Top: 20 mm, Bottom: 10 mm, Left: 20 mm, Right: 20 mm.
• Paper Size - A4.
• Междуредово разстояние - Format, Paragraph, Line spacing, Single.
• Отстъп (нов ред на абзац) - стандартен - 0.5
• Заглавие - Font Size 14, центрирано, Bold.
• Един празен ред.
• Име и фамилия на автора (авторите) - Font Size 12, центрирано.
• Един празен ред.
• Резюме - на български и на английски език, Font Size 10, Italic, 5-6 реда.
• Ключови думи - на английски, Font Size 10, Italic,1-2 реда.
• Един празен ред.
• Текст на доклада - Font Size 12.
• След литературата - трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail.
• Фигурите да бъдат направени с някой от разпространените програмни продукти, да бъдат интегрирани с текста и да имат номерация и наименование - под тях, центрирано.
• Таблиците да имат номерация и наименование - над тях, подравнено вдясно.
• Формулите да имат номерация - с цифри в скоби, подравнено вдясно от тях.
• Цитираната в текста литература да се означава по следния начин: (Петров, 2011), (Петров и др. 2011)
• Цитираната литература да се подрежда в азбучен ред по фамилията на първия автор и да се описва съгласно стандарта.
• Страниците да не бъдат номерирани.
• Общ обем - не повече от 8 стр., вкл. резюмето.
Всички графични обекти – графики, таблици, фигура, картинки, снимки – да бъдат изпратени като отделни файлове с релевантно наименование оглед на предпечатната подготовка на сборника.

Цитирана литература

Литературата, цитирана в текста, се дава в края на доклада и не се номерира. Авторите се цитират с фамилия и година на публикуваната работа.

Пример:

Пейчева, Р. (2009). (ред.) Електронното обучение в България – политики, практики, тенденции. Даниела Убенова, София.

Димитрова, Н. (2008). Технологичен модел на проектно-базирано обучение по физика и астрономия. В сб.: Проф. д-р Димитър Павлов. Въздигане на духа. Парадигма, София, 143-151.

Клаус, Г., Ебнер, Х. (1971). Основи на статистиката за психолози, педагози и социолози. Наука и изкуство, София.

Кирова, М., Е. Бояджиева, Р. Пейчева-Форсайт (2012). Компетентности и виждания на учители за приложени на електронното обучение по природни науки в средното училище. Химия 21, 282-295.

Lynch, M. (2002) The Online Educator. London.

Duch, B.J. (1996). Problem-based learning in physics: the power of students teaching students. J. College Science Teaching, 15, 326 – 329.

ВАЖНО: От авторите се очаква ясно да посочат тематичното направление на доклада. Докладите се подават в DOC или DOCX формат на следния адрес: office@e-center.uni-sofia.bg. Работните езици на конференцията са български, английски и руски. Всички доклади ще бъдат оценени от двама експерти, представители на програмния комитет.
Научните доклади, допуснати за представяне и отговарящи на изискванията към оформлението им, ще бъдат включени в СБОРНИК ДОКЛАДИ от конференцията с ISBN, който ще бъде публикуван на хартиен и електронен носител.
Ще бъдат публикувани само докладите на участници, които са заплатили такса правоучастие.
За допълнителни въпроси пишете на електронен адрес: office@e-center.uni-sofia.bg