E-learning network

ОРГАНИЗАТОРИ

Софийски университет
Факултет по педагогика
Интегрален университетски център за електронно обучение

ТЕМИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

Проблематиката на конференцията покрива всички аспекти на обучението в многообразие от контексти – формални, неформални и информални, при деца, учащи се и възрастни.

Широкият спектър от научна проблематика ще бъде представен от няколко тематични области:

• Образование, обучение и съвременните социални реалности
• Българското образование – традиции, настояще, перспективи
• Електронното обучение – предизвикателство пред традиционните образователни практики
• Съвременното възпитание – теоретични концепции и практическа реализация
• Нови педагогически реалности – нови управленски решения
• Идеите за качество на обучението в ерата на дигиталните технологии
• Съвременни предизвикателства пред педагогическата професия
• Неформално образование на деца и възрастни
• Изследване на образователната практика в класната стая